AC Planinetz

БАНКОВА СМЕТКА
BGL сметка:
IBAN: BG27BPBI81701731008427, BIC: BPBIBGSF, Българска пощенска банка - София

ДАННИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА
Алпийски клуб "Планинец"
Идентификационен код (БУЛСТАТ): 131110727
Адрес: гр. София, бул. Ботевградско шосе, бл. 3, вх. В, ап. 12

ДОКУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ
Ф.Д. № 1993/2003 на СГС

ЛИЦЕНЗ
№ 1-005-056/2005 г. ДАМС

РЕГИСТРАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
№ 20080324003 от ЦР ЮЛНЦ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Николай Петков - Председател, Деян Петков - Зам. председател, Иван Шанов, Михаил Филипов, Николай Вълков, Слави Асенов, Елица Павлова