Новини

УС на АК "Планинец" свиква Общо събрание на 15 юни 2023 г.

Изпратен от npetkov на 23.05.2023 18:38

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност Алпийски клуб „Планинец” свиква на основание чл. 11, ал. 1 от устава по своя инициатива Общо събрание на членовете на сдружението, което да се проведе на 15.06.2023 г. от 18:00 часа на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 45, етаж 3, със следния дневен ред:

1. Отчет за дейността за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.;
2. Приемане на годишните финансови отчети на сдружението за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.;
3. Приемане на календарен план и бюджет за 2023 г.;
4. Приемане на нови членове на сдружението;
5. Разни. 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава събранието ще се отложи с 1 час и ще се проведе от 19:30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от наличния кворум.
Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне 30 минути преди часа на Общото събрание.
За регистрацията си членовете, трябва да представят документ за самоличност. Пълномощниците на членове трябва да представят и писмено пълномощно
гр. София, 23.03.2023  г.
 

 

Още няма направени коментари.

Коментари се правят само от регистрирани посетители. Регистрирайте се или влезте.